Lúc này là : 09:10 ngày 23/05/2024
» Tin Tức Sự Kiên
» Về Chúng Tôi
» Dịch vụ
» Giới thiệu về công ty
» Quan hệ cổ đông
Danh Mục Sản Phẩm
» Vận chuyển phế thải về bãi đỗ
»
Tin Tức Mới
» Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2023
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 24/04/2024 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ
» Báo cáo thường niên năm 2023
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Giải trình ý kiến đơn vị kiểm toán
» Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Quy chế làm việc, Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024
» Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024
» Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
» Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát
» Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
» Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024
» Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
» Công bố thông tin về việc bán cổ phần của Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
» Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Nghị quyết, biên bản họp, báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
» Sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Tờ trình thông qua danh sách và sơ yếu lý lịch của nhân sự đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
» Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
» Báo cáo của Hội đồng quản trị
» Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát
» Báo cáo thường niên năm 2022
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
» Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
» Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty
» Thông báo đăng ký (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
» Công bố thông tin về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
» Quyết định của Hội Đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh tại Hội An
» Công bố thông tin về việc hoàn tất thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty tại Hội An
» Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
» Công bố thông tin bất thường về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021
» Công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
» Báo cáo thường niên năm 2021
» Báo cáo tại đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Tại liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Công bố thư mời họp, chương trình họp, giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Báo cáo tài chính năm 2021
» Công bố thông tin bất thường về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
» Công bố thông tin bất thường về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020
» Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
» Quy chế nội bộ về quản trị công ty
» Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
» Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị
» Công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
» Công bố thông tin bất thường về việc triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
» Báo cáo thường niên năm 2020
» Báo cáo tài chính năm 2020
» Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019
» THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
» CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin bất thường về việc nhân được đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát
» Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
» Công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
» Báo cáo thường niên năm 2019
» Báo cáo thường niên năm 2019
» Công bố thông tin về việc được chấp thuận hủy ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2020 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
» Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
» Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019
» Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Công bố thông tin bất thường
» Công bố thông tin bất thường
» Danh sách CĐ Nhà Nước, CĐ lớn
» CBTT về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà Nước và SGDCK Hà Nội
» Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
» Công bố thông tin bất thường
» Công bố thông tin trên cổng thư điện tử
» Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
» Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
» Công bố thông tin bất thường
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Hợp đồng kiểm toán
» Thông báo bán thanh lý tài sản!
» Chốt danh sách cổ tức
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Điều lệ tổ chức và hoạt động
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK Hà Nội
» Cập nhật tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử
» Thư mời họp
» Hồ sơ đại hội
» Báo cáo tài chính năm 2017
» Công bố thông tin bất thường
» Thông tin kiểm toán
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Nghị quyết
» Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần
» Thông báo
» Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
» Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017
» Công bố thông tin bất thường
» Thông báo
» Báo cáo thường niên 2016
» Báo cáo tài chính năm 2016
» HĐ kiểm toán
» Thông báo
» Điều lệ và tổ chức hoạt động
» Công bố thông tin bất thường
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức & hoạt động CTCP Môi trường đô thị Hà Đông
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2016
» Báo cáo thường niên 2015
» Báo cáo kiểm toán 2015
» Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
» Công bố thông tin bất thường
» Nghị quyết
» Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thay đổi nhân sự
» Tài liệu đăng ký đấu giá quyền mua
» Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tình hình quản trị công ty(6 tháng đầu năm 2015)
» Công bố thông tin bất thường
» Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 Cty CP Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
» Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
» CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG (Báo cáo thường niên 2014)
» Nghị quyết HĐQT Cty CP Môi trường đô thị Hà Đông
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông năm 2014
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
» Công bố thông tin bất thường
» Biên bản họp hội đồng quản trị
» Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014
» Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Biên bản họp ĐHĐ Cổ Đông thường niên năm 2014
» Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
» Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phẩn
» Báo cáo thường niên 2013
» Chương trình ĐH Cổ Đông năm 2014
» Hồ sơ ĐH Cổ Đông 2014
» Điều lệ ĐH Cổ Đông 2014
» Chương trình ĐH Cổ Đông thường niên năm 2014
» Đăng ký ngày giao dich bổ sung của cổ phiếu CTCP Môi trường đô thị Hà Đông
» Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013
» Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
» THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
» Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
» Báo cáo tình hình quản trị công ty(6 tháng đầu năm 2013)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
» Điều lệ tổ chức và hoạt động
» Nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên 2013
» Biên bản họp ĐHĐ CĐ thường niên 2013
» Tài liệu Chương trình Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2013
» DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
» DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
» Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi Trường Hà Đông
» Thông báo 05/2013
» Báo Cáo thường niên 2012(16-19)
» Báo Cáo thường niên 2012(11-15)
» Báo Cáo thường niên 2012(6-10)
» Báo Cáo thường niên 2012(1-5)
» Báo cáo tài chính năm 2012(18-22)
» Báo cáo tài chính năm 2012(12-17)
» Báo cáo tài chính năm 2012(6-11)
» Báo cáo tài chính năm 2012(1-5)
» Báo cáo tình hình quản trị công ty
» Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012
» Mẫu thông tin tổng quát về công ty
» Sơ yếu lý lịch
» Người công bố thông tin
» Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
» Tờ trình tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MTĐT Hà Đông
» Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012
» Chương trình ĐHCĐ thường niên 2012
» Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
» Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ
» Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
» Giấy ủy quyền
» Thông báo 02/07/2012
» Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"
» Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức"
» Công văn xin gia hạn thêm thời gian Đại hội cổ đông
» Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông
» Báo cáo tài chính 2011(Đã được kiểm toán)
» Thông báo đại hội cổ đông năm 2011
» Báo cáo thường niên 2010 ( Phần 1)
» Báo cáo thường niên 2010 ( Phần 2)
» Thông báo
» Thông báo
» Thông báo
» Phải trồng cây xanh khi xây khu đô thị
» Tin Tức môi trường
» Chung tay bảo vệ môi trường các hồ ở Hà Nội
» Quan hệ cổ đông
» Quy chế quản trị nội bộ
Tin Tức Sự Kiên
Quy chế quản trị nội bộ
Nội quy kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông

UBND quận Hà Đông

Công ty Cp MTĐT Hà Đông

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

nội quy kỷ luật

lao động trách nhiệm vật chất

 

 

công ty Cổ phần môi trường đô thị hà đông

 

- Căn cứ vào Chương VIII Bộ Luật lao động đã được sửa đổi bổ xung năm 2002, 2006 và 2007.

- Căn cứ vào quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của UBND tỉnh Hà Tây về việc chuyển Công ty Môi trường Đô thị Hà Đông thành Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông.

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công ty và để từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động trong Công ty, góp phần mang lại hiệu quả cao trong SXKD.

Công ty xây dựng nội quy, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất như sau:

1. Thời gian làm việc 8h/ngày:

* Đối với khu vực Văn phòng, Đội Hoa cây xanh, Đội Điện chiếu sáng, Đội thoát nước Đô thị: làm việc theo giờ hành chính.

- Sáng từ 7h30 đến 11h30;

- Chiều từ 13h đến 17h;

* Đối với 04 Đội VSMT và Đội Vận chuyển làm việc theo ca, theo tính chất công việc và quy chế riêng của từng bộ phận.

2. ý thức tổ chức kỷ luật:

- CBCNV-LĐ trong Công ty khi đi làm phải đúng theo giờ qui định không được đi muộn về sớm, khi nghỉ làm việc phải báo cáo với đ/c phụ trách của bộ phận. Nêu cao tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc được giao, tránh mọi va chạm xảy ra.

 

- Đối với CBCNVC khu vực gián tiếp trong giờ làm việc phải nghiêm túc, trang phục quần áo gọn gàng, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt.

- Đối với CNVC-LĐ khối sản xuất phải hoà nhã và tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân trên khu vực và địa bàn của mình làm nhiệm vụ.

- Nghiêm cấm CNVC-LĐ không được thuê người khác làm thay.

3. Thực hiện chế độ BHLĐ và an toàn vệ sinh lao động:

CNVC-LĐ trong Công ty khi thực hiện nhiệm vụ:

- Phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về chế độ BHLĐ và vệ sinh an toàn lao động.

- Có ý thức bảo quản, giữ gìn trang thiết bị và các dụng cụ làm việc được giao.

- Phải giữ gìn vệ sinh môi trường chung trong nơi làm việc, khi hết giờ làm việc các trang thiết bị và dụng cụ lao động phải để gọn gàng, bảo quản lau chùi máy móc thiết bị, phương tiện.

- Nghiêm chỉnh thực hiện các nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị phòng cháy chữa cháy phải để đúng nơi qui định và phải thường xuyên kiểm tra bảo quản.

- Nêu cao tinh thần tiết kiệm trong sản xuất, tiết kiệm vật tư nhiên liệu. Đối với CBCNVC-LĐ khối văn phòng Công ty phải tiết kiệm sử dụng điện, nước đúng mục đích không lãng phí.

- Trước khi thực hiện nhiệm vụ phải kiểm tra lại phương tiện, dụng cụ sản xuất đã được trang bị cấp phát. Phải có trách nhiệm bảo quản phương tiện dụng cụ nếu làm mất, hư hỏng phải bồi thường theo thiệt hại.

4. Chế độ khen thưởng kỷ luật:

a- Chế độ khen thưởng:

- Tiêu chuẩn chung:

+ Phải gương mẫu chấp hành chế độ chính sách Đảng và Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của Công ty để ra.

+ Phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn VSLĐ và thực hiện tốt công tác BHLĐ.

+ Trong công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn kết tốt, được quần chúng lao động tín nhiệm, trong lao động không để xảy ra tai nạn lao động.

- Bình xét thi đua:

+ Hàng tháng các đội sản xuất phân loại thi đua, xét thưởng theo 03 loại A-B-C.

 + Hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ vào thành tích và được xét khen thưởng theo từng cấp đã được qui định.

- Riêng những CNVC-LĐ có thành tích đặc biệt xuất sắc, ngoài khen thưởng chung còn được Công ty xét cho đi học tập, công tác ở nước ngoài theo quy chế riêng.

b- Chế độ kỷ luật:

Người lao động đang làm việc nếu bị vi phạm kỷ luật lao động thì tuỳ theo mức độ vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo các hình thức: khiển trách, sa thải và điều chuyển công tác khác… (Theo chương VIII điều 84 bộ luật lao động).

- Khiển trách: Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức và điều chuyển công tác.

- Sa thải:

+ Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm..

+ Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

Nếu người lao động vi phạm kỷ luật lao động, tuỳ theo mức độ vi phạm nặng nhẹ, tính chất nghiêm trọng hay không, Công ty căn cứ vào các khung để áp dụng xử lý.

5. TRáCH NHIệM VậT CHấT:

- Người lao động trong Công có trách nhiệm bảo vệ tài sản, trang thiết bị, máy móc của Công ty; nếu làm thất thoát, hư hỏng thì phải bồi thường.

- Đối với trường hợp bất khả kháng thì không phải bồi thường.

- Công ty có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá ba tháng. Trong thời gian đó, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

- Đối với những trường hợp vi phạm nội quy lao động lần đầu tiên gây ra hậu quả không đáng kể (dưới 5 triệu đồng), thì tùy theo nguyên nhân dẫn đến sai phạm mà công ty có mức phạt cụ thể, nhưng không vượt quá giá trị phần tài sản bị thiệt hại.

- Đồi với những trường hợp người lao động vi phạm nội quy lao động, gây ra thiệt hại về tài sản của công ty có giá trị tương đồi lớn (hơn 5 triệu đồng), ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, công ty sẽ lập biên bản; căn cứ vào mức độ, giá trị bị thiệt hại, người gây thiệt hại sẽ phải bồi thường cho công ty một cách thỏa đáng.

- Phương thức bồi thừơng thiệt hại: sẽ trừ dần vào lương hàng tháng của người lao động, mỗi lần trừ không vượt quá 30% lương tháng đó. Nếu trong thời hạn bồi thường mà người lao động có thái độ tích cực, khắc phục hậu quả do mình gây ra thì Công ty sẽ xem xét lại mức bồi thường.

- Đối với trường hợp vi phạm nội quy lao động gây ra hậu quả nghiêm trọng, vượt quá khung quy định nêu trên, thì ngoài việc người lao động phải bồi thường ngay cho Công ty, mà còn có thể bị truy tố về trách nhiệm hình sự.

6. ĐIềU KHOảN THI HàNH:

- Nội quy lao động làm cơ sở để Công ty quản lý nhân viên, điều hành sản xuất kinh doanh và xử lý các trường hợp vi phạm về kỷ luật lao động của doanh nghiệp.

- Các đơn vị thành phần, tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất - kinh doanh của đơn vị, cụ thể hóa nội quy lao động cho phù hợp với thực tế, nhưng không được trái với Nội quy lao động của doanh nghiệp và pháp luật lao động cũng như pháp luật khác có liên quan của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Nội quy này đã được Hội nghị đại biểu người lao động Công ty thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2008 và được phổ biến đến từng người lao động, mọi CBCNVC-LĐ Công ty có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh nội quy này cho đến khi có quy định khác.

 

TM : BCH Công đoàn công ty

Chủ tịch

 

          Vũ Thị Viễn

công ty CP mtđt hà đông

Giám đốc

 

          Đinh Văn Tiến

 


            ubnd thị xã hà đông    cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

           công ty môI trường đô thị                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  *********                                     =====================

 

 

nội quy kỷ luật lao động

 

công ty môi trường đô thị hà đông

 

- Căn cứ vào quyết định số 285/QĐ-UB ngày 8/04/1999 của UBND Tỉnh Hà tây V/v: Công ty Môi trường đô thị hà đông chuyển sang Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

- Căn cứ vào nghị định 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

- Căn cứ vào chương VIII Bộ luật Lao động ban hành năm 2002.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công ty để điều hành sản xuất kinh doanh góp phần mang lại hiệu quả cao trong lao động sản xuất và nâng cao ý thức kỷ luật lao động cho toàn thể CBCNV-LĐ.

Công ty căn cứ vào bộ luật lao động để xây dựng nội quy kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất cho toàn thể CBCNC-LĐ của Công ty phải tuân theo và thực hiện nghiêm chỉnh đúng với Bộ luật lao động gồm những nội dung sau đây:

1- Thời gian làm việc 8h/ngày

* Đối với khu vực gián tiếp

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h đến 17h

* Đối với công nhân trực tiếp sản xuất

Ca ngày:

- Sáng Từ 6h - 11h

- Chiều từ 13h30 đến16h30

Ca tối từ 16h đến 24h

2- ý thức tổ chức lao động

+ Toàn bộ CBCNV-LĐ trong Công ty khi đi làm phải đúng theo giờ qui định không được đi muộn về sớm, khi nghỉ làm việc phải báo cáo với đ/c phụ trách của bộ phận.

- Đối với CBCNVC khu vực gián tiếp trong giờ làm việc phải nghiêm túc, trang phục quần áo gọn gàng, lịch sự.

- Đối với CNVC- LĐ khối sản xuất phải hoà nhã và tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân trên khu vực và địa bàn của mình làm nhiệm vụ.

- Nêu cao tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong nghề nghiệp, tránh mọi va chạm xảy ra.

3- Thực hiện chế độ BHLĐ và an toàn vệ sinh lao động

- Toàn thể CBCNV-LĐ phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về chế độ BHLĐ và thực hiện tốt thông báo của Công ty về vệ sinh an toàn lao động.

- Có ý thức bảo quản, giữ gìn trang thiết bị và các dụng cụ làm việc được giao.

- Phải giữ gìn vệ sinh môi trường chung trong nơi làm việc, khi hết giờ làm việc các trang thiết bị và dụng cụ lao động phải để gọn gàng, bảo quản lau chùi máy móc thiết bị, phương tiện.

- Nghiêm chỉnh thực hiện các nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị phòng cháy chữa cháy phải để đúng nơi qui định và phải thường xuyên kiểm tra bảo quản.

- Nghiêm cấm CNVC-LĐ không được thuê người khác làm thay.

- Nêu cao tinh thần tiết kiệm trong sản xuất, tiết kiệm vật tư nhiên liệu. Đối với CBCNVC-LĐ khối văn phòng Công ty phải tiết kiệm sử dụng điện, nước đúng mục đích không lãng phí.

- Toàn thể CBCNV-LĐ trước khi thực hiện nhiệm vụ phải kiểm tra lại phương tiện, dụng cụ sản xuất đã được trang bị cấp phát. Phải có trách nhiệm bảo quản phương tiện dụng cụ nếu làm mất, hư hỏng phải bồi thường theo thiệt hại.

4- Chế độ khen thưởng kỷ luật

a- Chế độ khen thưởng

- Phải gương mẫu chấp hành chế độ chính sách Pháp luật của đảng và Nhà nước quy định.

- Phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện cac stiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn VSLĐ và thực hiện tốt công tác BHLĐ.

- Được quần chúng lao động tín nhiệm trong công tác, trong lao động không để xảy ra tai nạn lao động.

- Cuối năm hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ vào thành tích và được xét khen thưởng theo từng cấp đã được qui định.

b/ Chế độ kỷ luật

Người lao động đang làm việc nếu bị vi phạm kỷ luật lao động thì tuỳ theo mức độ vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo hình thức su đây. (Theo chương VIII điều 84 bộ luật lao động)

- Khiển trách

- Kéo dài thời hạn nâng lương khong quá 6 tháng, hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức.

- Sa thải

+ Về hình thức xử lý kỷ luật sa thải:

a. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.

b. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm..

c. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

Trên đây là nội quy kỷ luật lao động của Công ty môi trường đô thị Hà đông thực hiện theo Bộ luật lao động ban hành. Yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm túc bản nội quy kỷ luật lao động đã được thông qua Đại hội CNVC-LĐ ngày 03/03/2004.
                                                                 Hà đông, ngày ....tháng 03 năm 2008

TM : BCH Công đoàn công ty                          Công Ty CP MTĐT hà đông   

                                                                   Đinh Văn Tiến

 

 

 

 

 

Ngày gửi : 26/02/2010
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 31, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Phòng tổ chức hành chính: 0243 355 2070 - Phòng kế toán: 0243 382 8155
Phòng kinh doanh: 0243 382 6375
Thiết kế và phát triển: VĐT Co.,Ltd
Xét nghiệm ADN Đà Nẵng, chính xác, uy tín, bảo mật, giá từ 950k/mẫu
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC