Lúc này là : 03:25 ngày 19/07/2024
» Tin Tức Sự Kiên
» Về Chúng Tôi
» Dịch vụ
» Giới thiệu về công ty
» Quan hệ cổ đông
Danh Mục Sản Phẩm
» Vận chuyển phế thải về bãi đỗ
»
Tin Tức Mới
» Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2023
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 24/04/2024 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ
» Báo cáo thường niên năm 2023
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Giải trình ý kiến đơn vị kiểm toán
» Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Quy chế làm việc, Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024
» Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024
» Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
» Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát
» Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
» Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024
» Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
» Công bố thông tin về việc bán cổ phần của Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
» Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Nghị quyết, biên bản họp, báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
» Sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Tờ trình thông qua danh sách và sơ yếu lý lịch của nhân sự đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
» Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
» Báo cáo của Hội đồng quản trị
» Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát
» Báo cáo thường niên năm 2022
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
» Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
» Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty
» Thông báo đăng ký (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
» Công bố thông tin về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
» Quyết định của Hội Đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh tại Hội An
» Công bố thông tin về việc hoàn tất thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty tại Hội An
» Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
» Công bố thông tin bất thường về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021
» Công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
» Báo cáo thường niên năm 2021
» Báo cáo tại đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Tại liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Công bố thư mời họp, chương trình họp, giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Báo cáo tài chính năm 2021
» Công bố thông tin bất thường về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
» Công bố thông tin bất thường về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020
» Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
» Quy chế nội bộ về quản trị công ty
» Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
» Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị
» Công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
» Công bố thông tin bất thường về việc triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
» Báo cáo thường niên năm 2020
» Báo cáo tài chính năm 2020
» Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019
» THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
» CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin bất thường về việc nhân được đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát
» Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
» Công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
» Báo cáo thường niên năm 2019
» Báo cáo thường niên năm 2019
» Công bố thông tin về việc được chấp thuận hủy ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2020 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
» Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
» Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019
» Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Công bố thông tin bất thường
» Công bố thông tin bất thường
» Danh sách CĐ Nhà Nước, CĐ lớn
» CBTT về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà Nước và SGDCK Hà Nội
» Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
» Công bố thông tin bất thường
» Công bố thông tin trên cổng thư điện tử
» Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
» Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
» Công bố thông tin bất thường
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Hợp đồng kiểm toán
» Thông báo bán thanh lý tài sản!
» Chốt danh sách cổ tức
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Điều lệ tổ chức và hoạt động
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK Hà Nội
» Cập nhật tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử
» Thư mời họp
» Hồ sơ đại hội
» Báo cáo tài chính năm 2017
» Công bố thông tin bất thường
» Thông tin kiểm toán
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Nghị quyết
» Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần
» Thông báo
» Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
» Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017
» Công bố thông tin bất thường
» Thông báo
» Báo cáo thường niên 2016
» Báo cáo tài chính năm 2016
» HĐ kiểm toán
» Thông báo
» Điều lệ và tổ chức hoạt động
» Công bố thông tin bất thường
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức & hoạt động CTCP Môi trường đô thị Hà Đông
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2016
» Báo cáo thường niên 2015
» Báo cáo kiểm toán 2015
» Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
» Công bố thông tin bất thường
» Nghị quyết
» Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thay đổi nhân sự
» Tài liệu đăng ký đấu giá quyền mua
» Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tình hình quản trị công ty(6 tháng đầu năm 2015)
» Công bố thông tin bất thường
» Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 Cty CP Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
» Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
» CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG (Báo cáo thường niên 2014)
» Nghị quyết HĐQT Cty CP Môi trường đô thị Hà Đông
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông năm 2014
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
» Công bố thông tin bất thường
» Biên bản họp hội đồng quản trị
» Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014
» Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Biên bản họp ĐHĐ Cổ Đông thường niên năm 2014
» Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
» Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phẩn
» Báo cáo thường niên 2013
» Chương trình ĐH Cổ Đông năm 2014
» Hồ sơ ĐH Cổ Đông 2014
» Điều lệ ĐH Cổ Đông 2014
» Chương trình ĐH Cổ Đông thường niên năm 2014
» Đăng ký ngày giao dich bổ sung của cổ phiếu CTCP Môi trường đô thị Hà Đông
» Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013
» Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
» THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
» Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
» Báo cáo tình hình quản trị công ty(6 tháng đầu năm 2013)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
» Điều lệ tổ chức và hoạt động
» Nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên 2013
» Biên bản họp ĐHĐ CĐ thường niên 2013
» Tài liệu Chương trình Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2013
» DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
» DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
» Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi Trường Hà Đông
» Thông báo 05/2013
» Báo Cáo thường niên 2012(16-19)
» Báo Cáo thường niên 2012(11-15)
» Báo Cáo thường niên 2012(6-10)
» Báo Cáo thường niên 2012(1-5)
» Báo cáo tài chính năm 2012(18-22)
» Báo cáo tài chính năm 2012(12-17)
» Báo cáo tài chính năm 2012(6-11)
» Báo cáo tài chính năm 2012(1-5)
» Báo cáo tình hình quản trị công ty
» Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012
» Mẫu thông tin tổng quát về công ty
» Sơ yếu lý lịch
» Người công bố thông tin
» Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
» Tờ trình tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MTĐT Hà Đông
» Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012
» Chương trình ĐHCĐ thường niên 2012
» Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
» Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ
» Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
» Giấy ủy quyền
» Thông báo 02/07/2012
» Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"
» Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức"
» Công văn xin gia hạn thêm thời gian Đại hội cổ đông
» Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông
» Báo cáo tài chính 2011(Đã được kiểm toán)
» Thông báo đại hội cổ đông năm 2011
» Báo cáo thường niên 2010 ( Phần 1)
» Báo cáo thường niên 2010 ( Phần 2)
» Thông báo
» Thông báo
» Thông báo
» Phải trồng cây xanh khi xây khu đô thị
» Tin Tức môi trường
» Chung tay bảo vệ môi trường các hồ ở Hà Nội
» Quan hệ cổ đông
» Quy chế quản trị nội bộ
Về Chúng Tôi
Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông
Tin Tức Mới
Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2023
Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2023
26-04-2024
Xem chi tiết
Thông báo thay đổi nhân sự
Thông báo thay đổi nhân sự
25-04-2024
Xem chi tiết
Công bố biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 24/04/2024 và các tài liệu liên quan kèm theo
Công bố biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 24/04/2024 và các tài liệu liên quan kèm theo
25-04-2024
Xem chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
24-04-2024
Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 31, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Phòng tổ chức hành chính: 0243 355 2070 - Phòng kế toán: 0243 382 8155
Phòng kinh doanh: 0243 382 6375
Thiết kế và phát triển: VĐT Co.,Ltd
Xét nghiệm ADN Đà Nẵng, chính xác, uy tín, bảo mật, giá từ 950k/mẫu
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC